• 15801854488 24/7
  • licciip@163.com

工作内容

附件:品牌培育能力自我评价报告(参考版)
品牌培育管理体系品牌培育手册(参考版)
上海市工商行政管理局关于侵犯注册商标专用权行为行政处罚裁量基准

 

国际知识产权                   商标                版权                专利                其他
港澳台注册                                     商标监测                      版权查询                     专利检索                     法律服务
马德里注册                                     商标查询                      版权登记                     费用减缓                     品牌策划
 欧盟注册                                        商标注册                      版权注销                     专利申请                     网站搭建
 单一国家注册                                商标续展                      版权转让                     专利转让                     平面设计
 美国注册                                        商标注销                      补发证书                 PCT专利申请     条形码物品编码认证
 日本注册                                 商标名义地址变更             版权质权                 专利示范试点                    更多
 韩国注册                                         商标转让                      备案申请                     专利续费
                                                          商标许可               软件著作权登记                专利答辩
                                                 撤销三年不使用商标        软件产品测试                 海关备案
                                                      商标驳回复审             软件企业认定
                                                      商标异议申请             双软企业评估
                                                          商标答辩                  高新企业申报
                                                    商标专用权质权                海关备案
                                                         补发证书
                                                       马德里注册
                                                         海关备案
                                                     驰名商标申报